skip to main content
Rocket Fund  /  News  /  Watson Lecture: Zhongwen Zhan (PhD '13) Discusses His Odyssey to the South Pole

Watson Lecture: Zhongwen Zhan (PhD '13) Discusses His Odyssey to the South Pole

April 10, 2024
Rocket Fund  /  News  /  Watson Lecture: Zhongwen Zhan (PhD '13) Discusses His Odyssey to the South Pole
Image of Zhongwen Zhan standing next to a globe in front of a chalk board

Watson Lecture: Zhongwen Zhan (PhD '13) Discusses His Odyssey to the South Pole

April 10, 2024